De fleste har sin oppfatning av hva god dyrevelferd er, og mange har tilegnet seg god kunnskap om dette temaet. Men er god velferd nødvendigvis lik for alle hunder? Skiller den på rase, alder, type pelsdrakt? Skiller den på hundens avlsformål eller bruksegenskaper? Og ikke minst – skiller den på individ? Er det slik at naboens chihuahua og din husky har god velferd ved å leve under like forhold?

Den mest siterte definisjon av dyrevelferd er utformet av verdens første professor i dyrevelferd, engelske Donald M. Broom (1942-): «The welfare of an individual is its state as regards its attempts to cope with its environment». Velferd handler om at dyret mestrer miljøet det lever i.  

I valg av ny hund er det vanskelig å tenke seg til hva den vil trenge for å ha det bra. Det er lett å la seg sjarmere av søte, rampete, loddene valper. Noen eiere er opptatt av hundens størrelse. At det skal være lite pelsstell og lite røyting. Hunden skal være sosial og uredd. Ikke bjeffe eller være for aktiv. Et viktig punkt blir ofte glemt: Å velge hund ut ifra sin livsstil, tatt i betraktning hvor mye tid og energi en vil bruke på hundeholdet.

For meg er det av enorm betydning at hundens naturlige egenskaper, så langt som mulig og så ofte som mulig, skal ivaretas. Altfor ofte opplever jeg mennesker som har valgt «feil hund for seg og familien». I slike tilfeller kan en oppleve at uheldig atferd utvikler seg og/eller at hundeholdet oppleves ekstremt krevende. 

Den engelske Brambellkommisjonen utredet begrepet dyrevelferd i 1965, og oppsummerte den ideelle velferd for husdyr i form av de fem friheter:

  • Frihet fra sult, tørste og feilernæring.
  • Frihet fra fysisk ubehag.
  • Frihet fra smerte, sjukdom og skade.
  • Frihet til å utøve normal atferd.
  • Frihet fra frykt og stress

Kommisjonen slo fast at de to første punktene stort sett var oppfylt, mens friheten til å utøve normal atferd var dårligst ivaretatt.

Mattilsynet har forvaltningsansvaret for dyrevelferden i Norge. Dette reguleres av Lov om Dyrevelferd, som trådte i kraft 01.01.2010. Formålet med denne loven (§1) er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. §23 sier noe om at dyret skal sikres god velferd ut fra artstypiske og individuelle behov, herunder gis mulighet for stimulerende aktiviteter, bevegelse, hvile og annen naturlig atferd.

I sosiale media ser jeg ofte at det fokuseres på dyrevelferd knyttet til treningsmetoder og fravær av tvang. Sjelden ser jeg de samme folkene, eller andre, diskutere OM hunden blir trent, OM den får utført sin normale atferd og brukt sine medfødte egenskaper. Kanskje er det et like stort (og i noen tilfeller kanskje større) «overgrep» mot en hund å ikke få bruke sine egenskaper.

Det er vesentlig å inneha kunnskap til å ivareta det enkelte individ en har, for å kunne «ivareta hundens frihet til å utføre naturlig adferd». Heldigvis for oss – men dog ikke en hvilepute – er hundene våre utrolig tilpasningsdyktige, og de fleste finner seg til rette i det miljø og de aktiviteter de får delta i.

#   De som kjenner meg vet… Jeg har veldig mange tanker om trening og hundens egenskaper. Kommer garantert mer blogging om dette senere…   😉   #

Videre en informasjon til de som trener mot konkurranser, og til arrangører…..

Landbruks- og matdepartementet og Mattilsynet har foreslått en ny forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser. Forslaget ble sendt på høring 9. november 2018. Høringsfristen går ut fredag 1. februar 2019.

Forskriften skal stille krav til de som bruker hester og hunder i konkurranser, og de som arrangerer slike begivenheter. Forskriften skal også gjelde trening av hester og hunder til konkurranser.

Trening av hund skal foregå på en slik måte at hunden kan gjennomføre aktiviteten uten at det går utover dens velferd. Med trening menes både fysisk trening (kondisjon, styrke, hurtighet) og trening av lydighet og ferdigheter (dressur). Arrangørene vil ha plikt å utnevne en dyrevelferdsansvarlig ved alle konkurranser.

Viser til følgende litteratur:

Lov om dyrevern; https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97

https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gjeldende_regelverk/veiledere/tilsynsveileder__hund.16904/binary/Tilsynsveileder%20-%20hund
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/hest/horing_av_ny_forskrift_om_velferd_for_hest_og_hund_i_konkurranser.32824

St.melding nr. 12 (2002-2003). Om dyrehold og dyrevelferd.

Det forskes på dyrevelferd blant annet ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, Norges veterinærhøyskole og Veterinærinstituttet.